Kurz realistické malby portrétu

Kurz realistické malby portrétu - olejomalba

Kurzy nabízíme buď individuální od 1 - 3 osob nebo hromadné 4-8 osob!! Nabízíme jak kurzy pro začátečníky, tak i pokročilé. Kurzy budou nyní možné objednat dlouhodobého studium.

Tento kurz by Vám měl nabídnout získat zkušenosti a základy pro tvorbu realistického portrétu. Takže kurz je určen pře

devším pro stávající a začínající portrétisty.

V kurzu se naučíte vše od napínání plátna, šepsování, přenesení předlohy nebo výuku malby bez přenesení, seznámení se základy a technikou malby portrétu alá prima.

V kurzu může být maximálně 8 osob, aby byl zajištěn větší individuální přístup ke každému.

Lektorem kurzu je ukrajinský hyperrealistický malíř Alexandr Pavlov.

Objednávky zasílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

POPIS počet lekcí počet hodin cena
portrét olejomalba celodenní individuální 2 dny 16 hodin / 2 dny 8.000 Kč
portrét olejomalba dlouhodobé studium dle dohody cena dohodou
pro pokročilé * celodenní individuální 2 dny 16 hodin / kurz 6.000 Kč
skupinový od 3 osob ** celodenní skupinový 2 dny 16 hodin / kurz 5.000 Kč

* tato cena se vztahuje na pokročilé, kteří u nás již kurzem prošli a jsou u nás evidováni.

** pokud se mezi sebou dohodnete a vytvoříte skupinku 3 lidí platí tato snížená cena

POZOR!!! Tyto ceny NEJSOU pro lektory kurzů uměleckého směru!!! Pokud se Vám jedná o další vzdělávání lektorů, prosím kontaktuje nás. V případě, že bude zjištěno, že účastník kurzu je lektorem nebo vyučuji jakýkoli druh malby, kresby nebo jiné umělecké techniky, bude mu doúčtována lektorská cena dle aktuálního ceníku.

Hostované kurzy v jiných městech (celodenní 2x 8 hodin) cena dle počtu účastníků a dohody (doporučujeme najít vlastní prostor)

Co získáte v ceně kurzu:

 • propůjčení stojanu
 • plátno lepené na desce
 • samostatné plátno
 • blindrám
 • lněný olej, ředění
 • tužku
 • grafitový prášek nebo uhel
 • transfetový papír
 • fixativ
 • propůjčení napínacích kleští a sponkovačky (pokud bude třeba napínat plátno) 

 

 PRAVIDLA - DŮLEŽITÉ!! Porušení, změna, odstoupení (zrušení kurzu)

 1. V případě zrušení objednatelem (storno) před zahájením daného kurzu, tj. odsouhlasení termínu kurzu avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 100%. Zrušením ze strany objednatele(storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na kurzovné v plné výši.
 2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu).
 3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení termínu výuky na jiný termín. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na nahrazení jiným termínem.
 4. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. zasláním objednávky mailem avšak nevztahuje se na osobní komunikaci pomocí chatovacích apliakcí, kde komunikace je přímá) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byl odsouhlasen termín kurzu a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li zrušení kurzu před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami zruší kurz navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel od objednatele mail o zrušení kurzu, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel.
 5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit a zrušit kurz dle odst. 4 tohoto ustanovení.
 7. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit a zrušit kurz zaniká.
 8. Žádost o jakož i odstoupení a zrušení kurzu musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem. Žádost o změnu je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení.
 9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.
 10. Zrušení kurzu ze strany dodavatele - objednatel má právo na vrácení peněz a to na písemnou žádost do 7 dnů od data zrušení kurzu dodavatelem nebo objednateli bude navrhnut náhradní termín kurzu, který se stane závazným po odsouhlasení objednatelem.

 

work in progress...